Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Příčiny a prevence civilizačních nemocí
Pravda, láska, empatie a klidná mysl jsou základem zdraví, štěstí a spokojenosti.

V akademickém roce 2018/19 přednáší téma Příčiny a prevence civilizačních nemocí v programu Prevence výživou.

 

Narodila jsem se v malém venkovském domečku v Dolních Měcholupech (dnes Praha) jako třetí dítě starších rodičů. Měla jsem hezké dětství a ráda vzpomínám na všechny učitele, se kterými jsem se setkala v průběhu svojí školní docházky. V letech 1961–1966 jsem vystudovala přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor biologie – chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. Prošla jsem vědeckou výchovou, pracovala jako asistentka, absolvovala zahraniční stáže v Polsku a v Holandsku, publikovala jsem desítky odborných prací, sepsala a obhájila kandidátskou, habilitační a doktorskou disertační práci na přírodovědecké fakultě UK v Praze. Docentkou pro obor fyziologie živočichů jsem byla jmenována na základě obhajoby habilitační práce v r. 1980, v roce 1987 jsem obhájila dizertační práci k udělení nejvyššího vědeckého titulu DrSc. a 1. února 1989 jsem byla jmenována profesorkou fyziologie živočichů.

V letech 1981–1990 jsem byla vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK, kde jsem pracovala až do roku 2007, kdy jsem odešla do důchodu. Přednášela jsem mnoho různých přednášek  na PŘF UK pro biology, toxikology, biochemiky a na MFF UK pro studenty biofyziky. Ve své výzkumné práci jsem se zaměřila zejména na funkci fosfolipidů a vápníku při transformaci fyziologických signálů a v procesech vzniku patologických stavů (anémie, schizofrenie, deprese, Alzheimerova nemoc). V této oblasti jsem publikovala více než 250 vědeckých prací a kongresových sdělení. Již tato badatelská práce mě přivedla k tomu, že jsem vědecky zdůvodnila zdravotní rizika, která vyplývají ze zvyšujících se koncentrací fluoridů, iontů hliníku a dalších toxinů v životním prostředí. Byla jsem řešitelkou řady vědeckých grantů, autorkou pěti odborných skript, členkou redakční rady časopisu News in Physiological Sciences (USA) a Fluoride, členkou několika českých
a mezinárodních vědeckých společností.

V r. 1990, kdy jsem byla uvolněna z funkce vedoucí katedry a dcera i syn již byli vysokoškolskými studenty, jsem se začala zabývat „alternativní medicínou“ v celé její šíři. Absolvovala jsem měsíční kurs v Centru netradiční medicíny v Moskvě zakončený zkouškami a vydáním diplomu, učila jsem se u kolegů z Maharishiho university (Iowa, USA), navštěvovala jsem přednášky prof. Grofa, prof. Ignatěnka a mnoha jiných, abych velmi rychle začala hledat vlastní syntetizující přístup. Učební text připravený v rámci grantu MŠMT Integrativní fyziologie člověka pro přírodovědce: pokusný text pro studenty učitelských kombinací, použitelný i pro biology a biochemiky, toxikology a biofyziky (1998) mi ocenil klub Sisyfos Bludným balvanem  Sisyfa Za mimořádné zásluhy v oboru: Transcendentálně-holistický pohled na fyziologii člověka, získaný přímo
z kosmického vědomí.

Kromě odborných publikací jsem hodně publikovala v časopisech pro ženy (Betty, Betynka, Slovenka, K&K, Regena a v poslední době zejména Meduňka a Sféra.

Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK jsem pracovala až do svého odchodu do důchodu v lednu 2007. Jeden školní rok jsem vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 jsem měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK.

Po odchodu do důchodu se intenzivně věnuji jak psaní populárně-vědeckých článků a knih, ve kterých se zabývám zejména novými poznatky z oborů svého celoživotního působení, tak přednáškám pro veřejnost i odborníky. Můj životopis je uveden v různých zahraničních publikacích typu WHO is WHO. V r. 1995 jsem dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku.

V roce 1965 jsem se provdala za Otakara Struneckého, se kterým jsme žili společně do roku 2009, kdy se mu zastavilo srdce a odešel pracovat jinam. Vděčím mu za lásku, neskonalou trpělivost a podporu v řadě nelehkých situací, které nám život přichystal. Rovněž dceři MUDr. Kateřině S. (*1965) a synovi Mgr. Otakarovi Struneckému, PhDr. (*1974) vděčím za mnohé a zejména za pět skvělých vnoučat, která nám přinášejí potěšení i poučení a kterým rovněž věnuji hodně svého času.

 

Knihy autorky

Strunecká A., a spol. Nepovinné rozjímání AOS Publishing, Ústí nad Labem, 2001
Strunecká A., a spol. Přemůžueme autismus? ALMI, Podlesí-Blansko 2009
Strunecká A., Blaylock R. L. Hyman M. Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder Ed. Strunecká A., Bentham Science Publishers, UEA 2010
Strunecká A., Patočka J. Doba jedová Triton, Praha 2011
Strunecká A., Patočka J., et al. Doba jedová 2 Triton, Praha 2012
Strunecká A. Varovné signály očkování ALMI, Podlesí-Blansko 2012
Strunecká A. Jak přežít dobu jedovou? ALMI, Podlesí-Blansko 2013
Strunecká A. Babské rady profesorky Strunecké ALMI, Podlesí-Blansko 2013

Videonahrávky

Seriál videí o tématech našich knížek je postupně uveřejňován na www.rizikaockovani.cz (produkce Miloš Palatka),
v pořadech Peklo na talíři (Roman Vaněk),
A dost! (Jan Tuna),
v záznamech ze křtů knížek,
interview internetové televize Cesty k sobě
nebo v záznamu z večera v divadle Kampa s Jaroslavem Duškem o problematice autismu.

 

Více o aktivitách paní profesorky Strunecké na www.strunecka.cz.