OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti

Akademie léčivé výživy

se sídlem Borotín 89, 391 35

zastoupené Evou Leňovou Burešovou a Adélou Roubíčkovou

zapsané Smlouvou o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „ALV“)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky společnosti Akademie léčivé výživy upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé přihlášením fyzické osoby (dále jen „Student“) ke studiu v rámci projektu Akademie léčivé výživy na webových stránkách www.akademielecivevyzivy.cz (dále jen „webové stránky“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. SDĚLENÍ POSKYTOVATELE

  1. Poskytovatelem je Společnost Akademie léčivé výživy, viz výše. Kontakt na Poskytovatele: adresa Adéla Roubíčková, Borotín 89, 391 35. Telefont na Evu Leňovou +420 724 726 444 a na Adélu Roubíčkovou +420 739 235 020, email: [email protected].
  2. Studentem je každá fyzická osoba, která se prostřednictvím webových stránek přihlásila ke studiu na ALV v souladu s těmito obchodními podmínkami.
  3. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu trvání studia, dle Studentem zvoleného studijního oboru (ročníku) na webových stránkách, včetně údajů o trvání studijního programu a ceně studia.
  4. Student má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit bez uvedení důvodu (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14-ti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, přičemž toto odstoupení musí Student zaslat písemně na adresu sídla nebo email Poskytovatele ([email protected]). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy, dostupný zde.
  5. Student (spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy:
   • O poskytování služeb, které Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Studenta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
   • O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
   • O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   • Pokud Student (spotřebitel) požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, je Student povinen zaplatit částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Student uplatnil právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě o poskytování služeb.
   • V případě, že Student (spotřebitel) má stížnost, může tuto uplatnit elektronicky na kontaktní adresu Poskytovatele uvedené v hlavičce této smlouvy.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  1. Webové stránky Poskytovatele jsou umístěny na internetové adrese www.akademielecivevyzivy.cz a obsahují bližší informace o studiu. V rámci informací ke studiu jsou uvedeny veškeré podrobné informace o nabízeném studiu: struktura studia, náplň studia, délka studia, cena studia a další.
  2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – přihlášky ke studiu (objednávky) – učiněné ze strany Studenta prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách ALV (dále jen „Přihláška“).
  3. Student se vyplněním Přihlášky hlásí ke studiu ročního studijního programu. Student na Přihlášce potvrdí zaškrtnutím souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přihlášku se souhlasem Student odešle Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na formuláři na webové stránce.
  4. Přihláška (objednávka) je Poskytovatelem následně písemně potvrzena na adresu elektronické pošty uvedené Studentem v přihlášce, čímž dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb.
  5. Student souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Studentovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Student sám.
  6. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána pouze v českém jazyce.
 4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Studentovi možnost účasti na studiu a poskytovat Studentovi vzdělání v uvedené studijní formě a studijním oboru v rámci jednoletého studia a závazek Studenta uhradit Poskytovateli odměnu, za podmínek stanovených v čl.5 těchto podmínek (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).
 5. STUDIJNÍ PROGRAM

  1. Studijní obory ALV jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti výživy, stravování dle ročních období, principy stravování dle dlouhověkých národů a tradičních směrů: ajurvédy, tradiční čínské medicíny, makrobiotiky a evropských tradic.
  2. Studium je zajišťováno formou kombinující přednášky, teoretické a praktické semináře, kurzy vaření a online lekce (dále společně jen „výuka“). Ubytování a strava na závěrečném prodlouženém víkendu (povinné v rámci jednoletého studia) nejsou zahrnuty v ceně školného stanovené u ročního studia a Student je povinen je hradit zvlášť (podrobnější informace o cenách, platebních podmínkách a rozvrhu na aktuální školní rok, obdrží Student e-mailem vždy před koncem kalendářního roku). Poskytovatel si vyhrazuje možnost změny v programu studijního oboru a jednotlivých předmětů (přiměřené modifikace pro zlepšení kvality studia), změnu termínů výuky, lektorů a místa konání výuky, změnu výukového materiálu, výjimečné zrušení přednášky v případě neočekávané situace ze strany lektora (onemocnění, úraz, apod. pár dní před plánovanou výukou – v takovém případě bude látka probrána v rámci následující lekce nebo budou zaslány studijní podklady k samostudiu), vždy však tak, aby nedošlo k omezení rozsahu a kvality poskytovaných informací. Poskytovatel je oprávněn, kdykoliv to uzná za vhodné, přesunout výuku do online rozhraní, a to zejména, nikoliv však výlučně, v případě zavedení jakýchkoliv vládních opatření (popř. jiných opatření správních orgánů) či zvýšeného rizika přenosu nakažlivých nemocí. O případných změnách je Poskytovatel povinen Studenty informovat.
  3. Studium je zahájeno dnem uvedeným v písemné informaci o studiu. Výuka probíhá v hodinách daných výukovým plánem. Výukový plán a další podrobné informace o studiu pro daný školní rok jsou Studentovi doručeny elektronicky minimálně 14 dní před začátkem konkrétního školního roku studijního oboru. O případných závažných změnách ve výuce bude Student písemně informován. Termíny výukových dní budou Studentovi zaslány e-mailem vždy minimálně 30 dní před začátkem školního roku. V době studia Student dochází na přednášky stanovené výukovým plánem.
  4. Školní rok jednoletého studia probíhajících za osobní účasti začíná v březnu každého kalendářního roku. Školní rok a začátek výuky je uveden na příslušné stránce na www.akademielecivevyzivy.cz. Pro otevření konkrétního ročníku musí být naplněna minimální kapacita 30 studentů. Poskytovatel je povinen informovat o tom, že se konkrétní ročník studijního oboru neotvírá, přihlášené Studenty nejpozději 14 dní před plánovaným zahájením výuky. Poskytovatel je oprávněn v takovémto případě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb.
  5. Student má rezervované místo ve studiu na základě řádně vyplněné a potvrzené Přihlášky, až po uhrazení školného na aktuální školní rok nebo jeho splátky dle čl. 7 těchto podmínek.
  6. Pro získání diplomu o úspěšném absolvování jednoletého studia musí Student splnit následující podmínky:
   • 80% docházky
   • absolvování závěrečného prodlouženého pobytového víkendu, včetně společné vědomostní hry.
  7. Student bere na vědomí, že studium na ALV nemá žádnou akademickou akreditaci vydanou Ministerstvem školství ČR či jakoukoli jinou státní institucí. 
 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Poskytovatel se zavazuje:
   • seznámit Studenta se vzdělávacím programem ALV a zajistit jeho postupnou kvalifikovanou realizaci v průběhu celého školního roku; Poskytovatel si však vyhrazuje možnost přiměřeně modifikovat vzdělávací program během vzdělávání za účelem větší efektivity vyučovacího procesu v rámci oboru vzdělání;
   • vybírat lektory, u nichž jsou garantovány odborné znalosti v nimi vyučovaném předmětu;
   • zabezpečit veškerý provoz a vybavení školy odpovídajícím technickým a materiálním zařízením.
  2. Student se zavazuje:
   • studovat řádně a plnit veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a těchto podmínek
   • včas platit školné dle podmínek v čl.7 těchto podmínek;
   • uhradit Poskytovateli škodu, kterou mu způsobí z nedbalosti nebo úmyslně na majetku Poskytovatele nebo pronajímatele prostorů pro výuku; Student je povinen poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení zařízení, pomůcek nebo jiného majetku Poskytovatele, ke kterému došlo v době, kdy mu bylo toto zařízení, pomůcka nebo jiný majetek zapůjčen, svěřen nebo je používal o své vůli, nahlásit Poskytovateli a příslušnému vyučujícímu;
   • že bude respektovat a dodržovat pravidla slušného chování, citační etiky a chovat se během přednášek tak, aby nerušil ostatní studenty a přednášející. V případě, že Student tato pravidla poruší, může být z výuky vykázán. V případě opakovaných situací může být Student na základě rozhodnutí Poskytovatele vyloučen trvale ze studia bez nároku na vrácení již uhrazeného školného;
   • že nebude sdílet jakékoliv studijní podklady s dalšími osobami (skripta, elektronické podklady, záznamy online výuk, apod.).
  3. Student je oprávněn účastnit se teoretických a praktických přednášek v souladu se studijním plánem studijního oboru, ke kterému je přihlášen.
  4. Student není oprávněn pořizovat si audio nebo video záznam výuky.
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Student se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje uhradit školné za zajištění možnosti účasti ve studiu ve výši uvedené na webové stránce u zvoleného studijního oboru, a to na základě zaslané faktury vystavené Poskytovatelem a doručené elektronicky Studentovi po potvrzení jeho Přihlášky (objednávky). Student obdrží informace ohledně identifikace plateb školného, které bude uvádět na platebním příkazu/příkazech. Student je povinen u jakýchkoliv prováděných plateb dodržovat pravidla jejich identifikace.

  2. Výše celkového školného je stanovena u jednotlivých studijních oborů na webových stránkách. V případě navýšení nákladů je možné zvýšení ceny školného.

  3. Školné nezahrnuje náklady na ubytování a stravování v místě konání akce a náklady na dopravu do místa konání akce a případné poplatky za připojení k internetu v případě konání výuky online či samostudia.

  4. Školné na aktuální školní rok je splatné v termínu splatnosti dle vystavené faktury (zpravidla 14 dní, v případě vystavení faktury méně jak 14 dní před začátkem školního roku, je faktura splatná ihned) nejpozději však do okamžiku plánovaného započetí studia. Platby se hradí bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele 131-1472130297 /0100 vedený u Komerční banky. Závazek Studenta hradit školné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

  5. Školné za školní rok je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat Poskytovatele o rozložení úhrady školného do splátek, v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:

   • v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, nebude školné za aktuální školní rok navýšeno;

   • v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %; v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek.

  6. Poskytovatel není plátcem DPH. Školné zahrnuje veškeré poplatky a náklady potřebné k zajištění studia.

  7. Neuhradí-li Student předepsané školné nebo jeho splátku ve sjednaném termínu, může Poskytovatel Studentovi zakázat a znemožnit plnění studijních povinností, využívání služeb Poskytovatele, a to až do doby, kdy Student předepsané školné nebo jeho splátku uhradí.

  8. Nezaplacení školného ve sjednané výši a termínech je důvodem, pro který může Poskytovatel od této smlouvy odstoupit za předpokladu, že Student školné neuhradil ani po výzvě k placení v dodatečné lhůtě, kterou mu Poskytovatel stanoví. Odstoupí-li Poskytovatel od smlouvy o poskytování služeb z důvodu ležících na straně Studenta, zavazuje se Student zaplatit Poskytovateli i smluvní pokutu rovnající se částce zbývajícího školného od okamžiku odstoupení od smlouvy o poskytování služeb do konce školního roku, v němž došlo k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody či jiné újmy, práva na smluvní pokutu, jakož i jiných práv, která vznikla do dne odstoupení od smlouvy.

  9. Zaplacené školné se nevrací, a to ani v případech kdy Student studium nezahájí nebo jej ukončí z jakéhokoli důvodu nebo dojde k vyloučení Studenta ze studia. V případě Studentů před zahájením jednoletého studijního oboru probíhajícího za osobní účasti platí následující výjimky:

   • pokud Student oznámí ukončení svého studia do 31. 1. daného roku, má nárok na vrácení uhrazeného školného za nadcházející školní rok poníženého o administrativní poplatek ve výši 2 000,- Kč;

   • pokud Student oznámí ukončení svého studia v období od 1. 2. do 28.2. daného roku, má nárok na vrácení části uhrazeného školného za nadcházející školní rok ve výši 50 % uhrazeného školného;

   • pokud Student oznámí ukončení svého studia v období po 28.2. daného roku, nemá nárok na vrácení uhrazeného školného na nadcházející, popř. aktuální školní rok.

  10. V případě, že se studijní obor neotevře pro nedostatečný počet přihlášených studentů dle čl. 5 odst. 5. 4 těchto podmínek, bude uhrazené školné Studentovi vráceno v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o neotevření studijního oboru v souladu s čl. 5 odst. 5. 4 těchto podmínek.
  11. Případné jakékoliv slevy poskytované ALV je nutné u Poskytovatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.
  12. Závazek studenta uhradit školné se považuje také za splněný v případě, že za studenta uhradí školné ve stanovené výši a termínu třetí osoba. Student se zavazuje dojednat s třetí osobou, která za něj dle tohoto odstavce školné uhradí nebo již uhradila, že tato třetí osoba nebude na Poskytovateli nikdy vyžadovat vrácení takto uhrazené částky z titulu, že je osobou odlišnou od studenta. Za porušení této povinnosti nese student odpovědnost, včetně případné odpovědnosti za škodu.
 8. UKONČENÍ SMLOUVY

  1. Vztahy založené smlouvou o poskytování služeb zanikají:
   • řádným ukončením studia, tj. splněním veškerých podmínek příslušného studijního oboru dle čl. 5 odst. 5. 6. těchto podmínek;
   • písemným oznámením Studenta o ukončení studia;
   • ukončením smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služeb dohodou smluvních stran;
   • vyloučením Studenta ze studia na základě rozhodnutí Poskytovatele pro nesplnění podmínek studia nebo pro porušení povinností Studenta (v takovém případě má Poskytovatel právo na zbývající školné, tj. ve výši zbývajícího školného od okamžiku vyloučení ze studia do konce aktuálního školního roku, v němž došlo k vyloučení ze studia);
   • rozhodnutím Poskytovatele o ukončení pořádání studia;
   • ukončením smluvního vztahu založeného smlouvou o poskytování služeb odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran:
    • Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě uvedeném v čl. 7 odst. 7.8. těchto podmínek, v případě dle čl. 5 odst. 5.4. těchto podmínek a dále při podstatném porušení povinností Studenta, zejména ve vztahu k povinnostem stanoveným těmito podmínkami;
    • Student (spotřebitel) je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb; přičemž toto odstoupení musí Student zaslat na adresu sídla Poskytovatele, nebo na e-mailovou adresu Poskytovatele; aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty;
    • Student (který není spotřebitel) je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit v případě Poskytovatelova podstatného porušení povinností dle smlouvy o poskytování služeb.
  2. Předčasné ukončení smlouvy o poskytování služeb nemá vliv na platnost ujednání smlouvy o poskytování služeb, která mají trvat i po zániku smlouvy o poskytování služeb, zejména veškerých ujednání o smluvních pokutách, náhradě škody či jiné újmy.
  3. V případě, že Poskytovatel rozhodne o ukončení pořádání studia během školního roku nebo po jeho skončení, z jakéhokoliv důvodu na straně Poskytovatele, vzniká Studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného školného nejpozději do 30 dnů ode dne vyrozumění o takovémto ukončení pořádání studia.
 9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Student bere na vědomí, že v souladu s čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „nařízení“), Poskytovatel zpracovává jako správce osobní údaje Studenta (konkrétně: jméno a příjmení, datum narození, email, telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, doručovací adresu, fakturační adresu). Poskytovatel tyto údaje zpracovává z titulu plnění zákonné povinnosti, z titulu plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené se Studentem a rovněž i z titulu oprávněného zájmu. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Studenta zejména ukládáním osobních údajů na nosiče dat, jejich správou, a uchováváním (archivací), zálohováním, zpřístupňováním osobám v pracovněprávním poměru k Poskytovateli.
  2. Student je oprávněn vyžadovat od Poskytovatele informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Student je oprávněn vyžadovat informace o totožnosti Poskytovatele jako správce osobních údajů, o totožnosti pověřence pro ochranu osobních údajů, o příjemcích osobních údajů. Student je oprávněn být informován o skutečnosti, zda jsou jeho osobní údaje předávány třetím stranám jako zpracovatelům, v jakém rozsahu a za jakým účelem. V případě opakované žádosti je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu administrativních nákladů spojených s vyřízením žádosti Studenta. Student je oprávněn obdržet odpověď ve lhůtě nejpozději 30 dnů od doručení žádosti. V odůvodněných případech si Poskytovatel vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o další 2 měsíce.
  3. Student je oprávněn požadovat kopie, opisy a výpisy zpracovávaných osobních údajů o své osobě.
  4. Student má právo na opravu osobních údajů, dojde-li k jejich změně. Student je v takovém případě o této změně povinen informovat Poskytovatele, který osobní údaje opraví bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů.
  5. Student je oprávněn uplatnit svá práva dle odst. 9. 2. až 9. 4. tohoto článku písemně, a to dopisem adresovaným na adresu Poskytovatele, prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected] (v takové případě bude nutné prokázat svou totožnost). Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytovat informace elektronickou formou v případě, že bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele. V těchto případech Poskytovatel předá požadované informace subjektu údajů osobně, po prokázání jeho totožnosti.
  6. Student bere na vědomí, že Poskytovatel předává osobní údaje studenta třetím osobám jako zpracovatelům. Těmito zpracovateli jsou zejména: Lektoři ALV – rozsah zpracování: jméno a příjmení; účel zpracování: zapsání docházky, vyhodnocení vědomostní hry. Externí účetní – rozsah zpracování: jméno a příjmení, fakturační adresa; účel zpracování: účetnictví společnosti. Externí administrátoři – rozsah zpracování: jméno a příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, fakturační adresa; účel zpracování: komunikace se studenty, evidence studentů, zapisování vědomostní hry a docházky, vystavování faktur a zálohových faktur, odesílání studijních podkladů poštovně apod. Podrobnější informace o identifikaci zpracovatelů, jakož i rozsahu a účelu předávaných osobních údajů jsou k dispozici u Poskytovatele na základě individuální žádosti Studenta. Poskytovatel prohlašuje, že poskytování veškerých osobních údajů Studenta výše uvedeným zpracovatelům za účelem zpracování je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouva o poskytování služeb může být měněna pouze písemnou formou na základě číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
  2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy o poskytování služeb, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
  3. Případné spory mezi Poskytovatelem a Studentem lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Studentem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Student podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 e-mail: [email protected], web: adr.coi.cz.
  4. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána v českém jazyce. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána elektronicky a je uložena v elektronické podobě u Poskytovatele. Studentovi je smlouva o poskytování služeb dostupná na základě předchozí písemné žádosti. V případě nutnosti opravy chyb vzniklých při zadávání dat před podáním Přihlášky (objednávky) je nutné kontaktovat Poskytovatele písemně na elektronické adrese [email protected].
  5. Tyto podmínky včetně jejich součástí jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb, přičemž jsou k dispozici v sídle Poskytovatele nebo elektronicky na webových stránkách.
  6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2023